Përfaqësues të Entit Rregullator të Energjisë Shqiptare (ERE) vizituan ambientet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (ECS), në Vjenë për një të diskutuar zhvillimet e ardhshme në fushën e energjisë elektrike.

 

Të dy institucionet kanë një histori të gjatë të bashkëpunimit të suksesshëm në reformat e tregut të energjisë në Shqipëri.

 

Delegacioni i ERE-s drejtohej nga kryetari i saj Petrit Ahmeti.

 

Takimi u fokusua në zhvillimet e mëtejshme të tregut të energjisë elektrike në Shqipëri pas nisjes së tregut të një dite përpara të operuar nga ALPEX më 11 prill.

 

Këto zhvillime përfshijnë transpozimin dhe zbatimin e paketës së integrimit të tregut të energjisë elektrike të miratuar në Komunitetin e Energjisë në dhjetor 2022.

 

Përcaktimi i Operatorit të Nominuar të Tregut të Energjisë (NEMO), projektet e bashkimit të tregut, duke përfshirë hapat dhe sfidat e ardhshme për anëtarësimin në bashkimin e vetëm të BE-së dhe rolin monitorues të ERE-s.

 

Në fjalën e tij, kreu i ERE-s, Petrit Ahmeti theksoi angazhimin e institucionit për përballimin e sfidave që dalin para si rezultat i zhvillimeve në sektor të cilat lidhen me operimin e tregut të ditës në avancë, bashkimin e tregjeve të energjisë me Kosovën, rajonin e më gjerë, bashkëredimin me palët e interesuara për ndryshimet ligjore dhe rregullatore për adaptimin e paketës së elektricitetit dhe të akteve rregullatore që lidhen me ligjin e ri të burimeve të rinovueshme.

 

Zëvendësdrejtori i ECS, Dirk Buschle tha se Shqipëria ka marrë sërish një rol udhëheqës në zhvillimin e tregut të energjisë elektrike kohët e fundit.

 

“Sfida tani do të jetë sigurimi që ALPEX të bëhet një vend tregtimi likuid, i përdorur nga aktorët publikë dhe privatë. Roli i ERE-s në këtë dhe integrimi e Shqipërisë në tregjet evropiane të energjisë ka qenë dhe do të jetë vendimtare. Duke marrë përsipër përgjegjësinë për lëshimin e garancive të origjinës për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme sipas sistemit rajonal të krijuar nga Sekretariati, ERE do të sigurojë gjithashtu që pasuria e Shqipërisë të energjisë së gjelbër i jepet një vlerë e duhur për hir të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane”, tha ai.